• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2020 - Custom text here

Основно училище“Св.св.Кирил и Методий“

                            с. Кипилово, общ. Котел, обл. Сливен

тел: 0894443565  e-mail:ou_kipilovo@abv.bg

 

 

З А П О В Е Д 

 

РД 06-78/30.03.2020 г.

 

 Основание:  Наредба № 10 от 01.09. 2016 година чл. 41, 42, 44 планиране и осъществяване на училищния прием в първи – пети клас

 

 

 

    УТВЪРЖДАВАМ:

 

УЧИЛИЩЕН  ПЛАН – ПРИЕМ   ПЪРВИ – ПЕТИ КЛАС

за учебната 2020 – 2021 година

 

I Брой паралелки  и брой на местата в паралелките  I – V клас

 

№ по ред

Класове

Брой на паралелките

Брой ученици

Свободни места в паралелките

Целодневна организация

1

ПЪРВИ

0,5

5

 

да

2

ПЕТИ

0,5

5

 

не

 

II Промяна в броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях

 

№ по ред

 

Класове

Брой на паралелките

Брой ученици

Свободни места в паралелките

Целодневна организация

1

ВТОРИ

0,5

1

 

да

2

ТРЕТИ

0,5

3

 

да

3

ЧЕТВЪРТИ

0,5

5

 

да

4

ШЕСТИ

0,5

5

 

не

5

СЕДМИ

1

4

 

не

 

 

    Препис от настоящата ми заповед да се сведе до знанието на целия колектив и се публикува на интернет  страницата на училището.

 

                                    ДИРЕКТОР:

                                                            / Ив.Момчарова/

                       

 

 

Основно училище“ Св.св.Кирил и Методий“

                            с. Кипилово, общ. Котел, обл. Сливен

тел: 0894443565  e-mail:ou_kipilovo@abv.bg

  

З А П О В Е Д

 

№ РД 06-79/30.03.2020г.

 

 Основание:  Наредба № 10 от 01.09. 2016 година чл. 45  планиране и осъществяване на училищния прием в първи – пети клас

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.     Определям училищна комисия в състав:

-          Председател – г-жа Мария Ненчева Георгиева – ст. учител математика и информатика

-         Членове: г-жа Йорданка Петева Христова –  учител начален етап

-                         г-жа Стефка Петрова Момчарова – ст. учител начален етап

2.     Задължавам комисията да приема  заявления за прием в първи и пети клас  и да  извършва  всички дейности по приема на учениците.

3.     Комисията, съобразно спецификите на обучението, разработва критерии за прием в случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места.

 

Препис от настоящата ми заповед да се сведе до знанието на посочените лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

                                       ДИРЕКТОР:

                                                               /Ив.Момчарова/

 

 

 

 

Основно училище“ Св.св.Кирил и Методий“

 с. Кипилово, общ. Котел, обл. Сливен

тел:0894443565  e-mail:ou_kipilovo@abv.bg

 

 

ПРОТОКОЛ

 

       Днес, 30.03.2020г. имайки  предвид извънредното положение в страната общественият съвет беше запознат по мобилните телефони с план-приема на учениците от  I и V клас за учебната 2020/2021 учебна година. Общественият съвет одобрява по мобилните си телефони  план-приема на учениците от  I и V клас за учебната 2020/2021 учебна година.

 

  

Директор:

                                              /Ив.Момчарова/

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта