• .

  • .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - Custom text here

   Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

 с. Кипилово общ. Котел обл. Сливен


 

З А П О В Е Д

 

                                           № РД–06-77/25.03.2019г.

 

      На основание чл. 259 от ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016г./глава IV, член 41, точка 1,2 и 3

 

        Относно предстоящите дейности по осъществяване на училищния прием в I и V клас.

 

                                              Н А Р Е Ж Д А М:

 

      1.Приемът на деца в I и V клас да се осъществи в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

      2.През учебната 2019/2020 г. в първи клас да се приемат всички деца, на територията на селата Кипилово и Боринци, които са родени през 2012г., разпределени в една паралелка.

      3. През учебната 2019/2020 г. в пети клас да се приемат всички ученици, успешно завършили четвърти клас, разпределени в една паралелка.

      4.Организация на приема:

-Прием в първи клас се извършва за редовно подадени документи от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. от 8.30 ч. до 16.30 ч.

-Прием в пети клас се извършва за редовно подадени заявления от 17.06.2019 г. до 19.06.2019 г. от 8.30 ч. до 16.30 ч. Учениците ще бъдат разпределени в една паралелка.

      5.Училищен екип отговарящ за организацията по приема:

      1.Стефка Петрова Момчарова-старши учител начален етал

      2.Йорданка Петева Христова-учител начален етап

      3.Мария Ненчева Георгиева-старши учител математика и информатика

 

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се постави на информационното табло и на интернет страницата на училището.

      Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

Директор:.......................

              / Ив.Момчарова/

 

Контакти

Директор:

Иванка Момчарова

моб: 0894443565

e-mail: ou_kipilovo@abv.bg

 

Последвайте ни

 

 

            

Карта